مخاطب فارس من گفت: پلیس ایران را با مهربانی و عطوفت می‌شناسیم و توقع اختیارات…