گفت و گو با مریم کاظمی پور مشاور وزیر ورزش در توسعه ورزش بانوان در خبرگزاری فارس برگزار شد.

گفت و گو با مشاور وزیر ورزش در توسعه ورزش بانوان