فیلم| پیشنهاد رییس کمیسیون صنایع مجلس برای کاهش قیمت خودرو

فیلم| پیشنهاد رییس کمیسیون صنایع مجلس برای کاهش قیمت خودرو