فیلم| فخاری: هیچ شرکتی را به سمت انحلال نبردیم

فیلم| فخاری: هیچ شرکتی را به سمت انحلال نبردیم