فیلم| سم‌پاشی یزید زمانه علیه هیئت و مردم

فیلم| سم‌پاشی یزید زمانه علیه هیئت و مردم