فیلم| حماسه حضور مردم سنندج به روایت دوربین فارس

فیلم| حماسه حضور مردم سنندج به روایت دوربین فارس