فیلم| حاشیه در حاشیه، دومینوی آوار در تبریز

فیلم|  حاشیه در حاشیه، دومینوی آوار در تبریز