جامعه صنعتی به کارگرانی نیاز داشت که همانند ماشینها بتوانند، بدون اعتراض و خستگی، کارهای تکراری،‌ انبوه و همانند را انجام دهند. زندگی همانندی داشته باشند و در جامعه متراکم زندگی کنند. همه چیز باید در چارچوب قالبها و کلیشه های استاندارد و همسان قرار می گرفت. اردوان مجیدی.

تمدن در گذار سایبری/ ویژگیهای ذاتی تمدن صنعتی – بخش اول

اردوان مجیدی

در سلسله یادداشتهائی، به تحلیل ابعادی از تحول و چالشهای تمدن سایبری و گذار از آن می‌پرداختیم. این یازدهمین یادداشت از این مجموعه است.

پس از اشاره‌ای مقدماتی به برخی ابعاد و مسائلی که در تمدن سایبری با آن مواجهیم، در مرور چند تمدن محوری گذشته که در تحلیل تمدن گذار سایبری موثر است، پس از پرداختن به دامنه جهانی تمدن اسلامی اول، در یادداشت دهم به تمدنی نوزائی در اروپا پرداختیم. در ادامه مرور گذشته تمدنی، در این یادداشت و یادداشت بعدی، سعی می کنیم نگاهی اجمالی به تمدن صنعتی و ویژگیهای ذاتی آن، داشته باشیم.

تمدن صنعتی، عصر فناوری و رسانه

اختراع ماشین بخار، الکتریسیته، تلفن،‌ اتومبیل و مقدمات ساخت هواپیما،‌ پیشرفتهای فراوان در علوم پزشکی، جامعه شناسی و نیز پیشرفت در طبقه بندی دانش و شناخت ابعاد آن،‌ سطح علم بشری را ناگهان به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش داد.

ماشینهای پیچیده و بزرگ، و تحول سطح نیازهای جامعه

 

ابزارهای تکامل یافته،‌کارهای پیچیده را انجام می‏ دادند،‌ اما استفاده از آنها دشوار و پیچیده بود. لذا‌ خودکار سازی به این ابزارها اضافه شد و استفاده از آنها را به صورتی بسیار ساده در آورد. هر یک از ابزارها با کشیدن یک دسته یا وصل کردن یک کلید به کار می ‏افتاد و کنترل کار خود را خود انجام می‏داد. حتی افراد بدون مهارت هم می‏ توانستند با یکی دو روز آموزش، به کار با تجهیزات و ابزارها بپردازند. بتدریج اهمیت مهارتهای انسانی کاسته شد. ماشینهای خودکار، عدم مهارت انسانها را جبران می کردند. بتدریج اهمیت مهارتهای انسانی کاسته شد. ماشینهای خودکار، عدم مهارت انسانها را جبران می ‏کردند.