روستاهای آذربایجان گنجینه ای از زیباههای بی پایان خداوندی است که در هر کوی و برزنش بوی زندگی جریان دارد، گرچه با ورود فرهنگ شهرنشینی در روستا ها خیلی از مراسم و آداب و رسوم از یاد و خاطره‌ها فراموش شده‌اند ولی همچنان پخت نان محلی هنور هم در روستاهای آذربایجان بوی زندگی می دهد و در هر کوی و برزنی عطر خوش نان محلی به مشام می‌رسد.

بوی نان، بوی زندگی