بخش بین الملل سی و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران با حضور 22 کشور جهان در 100 غرفه در حال برگزاری است.

بخش بین الملل  نمایشگاه کتاب تهران