حمید جعفری یکی از تجربه گران برنامه زندگی پس از زندگی در مورد خصلتهایی در زندگی طبیعی خود می گوید که در تجربه نزدیک به مرگ خود هم داشته است.

ببینید| خصلت های فردی که بعد از مرگ هم با انسان هستند!

به گزارش مبلغ در آیات و روایات زیادی به این نکته اشاره شده است که اخلاق و ملکات نفسانی هر انسانی جزئی از روح یا وجود غیرمادی هر فرد محسوب می شود که بعد از مرگ هم با انسان هستند. در ویدئوی زیر از برنامه زندگی پس از زندگی در روز 13 فروردین، این واقعیت از زبان یک فرد تجربه گر بیان شده است: