آخرین روز نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران «رصتا» یکشنبه 14 اسفند ماه 1401 درمحل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.

آخرین روز نمایشگاه «رصتا»